Nya villkor 2024-04-02

Prenumerationsvillkor

Allmänna villkor för prenumerationer

Dessa prenumerationsvillkor (“Villkoren”) reglerar din prenumeration och gäller mellan dig (“du”, “kunden”) och Bonnier News AB, org.nr. 559080-0917, (“Bonnier News”, “vi” eller “oss”).

Bonnier News tillhandahåller prenumerationer på tidningar och magasin som ges ut av de tidningsbolag som listas nedan, samt tillhandahåller därtill relaterade tjänster.

 • AB Dagens Nyheter
 • Bonnier Business Media Sweden AB
 • Bonnier News Local AB
 • Expressen Lifestyle AB
 • Gota Media AB
 • Hall Media AB
 • Nacka Värmdö Posten AB
 • Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag
 • Bonnier Business Media Sweden AB (dock endast titlarna/varumärkena Privata Affärer och Placeringsguiden)

Det är respektive tidningsbolag som är utgivare av tidningen/magasinet och som därmed bestämmer vilket innehåll som publiceras. Prenumerationen/tjänsten tillhandahålls dock av Bonnier News.

Allmänt

Dessa villkor utgör Allmänna villkor för prenumerationer. Det innebär att det vid sidan av dessa kan finnas villkor som reglerar specifika förhållanden för de olika tidningarna och magasinen. Dessa särskilda villkor presenteras i samband med beställningen. Du hittar även en sammanställning över särskilda prenumerationsvillkor längst ner på den här sidan. Du godkänner Villkoren när du gör din beställning av en prenumeration eller någon av Tjänsterna.

Villkoren gäller när du tar del av tidningen/magasinet eller därmed relaterad tjänst, antingen i pappersform, via dess webbplats eller genom digital applikation (“Tjänsterna” eller “Tjänst”). Till “Tjänst” räknas även paket av olika tjänster (“Paketerbjudanden”). Ett Paketerbjudande är en prenumerationstjänst som ger dig tillgång till ett antal olika tjänster inom eller utanför Bonnier News AB. Vilka tjänster som ingår i Paketerbjudandet samt i förekommande fall särskilda villkor för dessa framgår när du köper ett paketerbjudande.

För att få tillgång till vissa digitala Tjänster, kan du behöva skapa ett Användarkonto, där du får ett personligt användarnamn och lösenord. Du kan använda samma användarnamn och lösenord för att logga in på de sajter/tjänster som vid var tillfälle ingår i Bonnier News affärsområde. Notera att vi lägger till fler sajter/tjänster allt eftersom, varför varumärken/tjänster som omfattas av dessa villkor kan komma att förändras över tid. Du ansvarar för att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Du ansvarar även för all användning av Tjänsterna som sker med ditt användarnamn och lösenord. Vi ber dig kontakta kundservice om du misstänker att någon obehörig har fått reda på ditt användarnamn och lösenord.

Du som har en prenumeration som ger tillgång till extra konton (ex. familjekonto) kan dela med dig av ett visst antal digitala underkonton som framgår av din prenumeration. Dessa konton lägger du själv till via “Mitt konto”/”Mina sidor” eller genom att kontakta kundservice. Vid misstanke om missbruk av användarnamn och lösenord har vi rätt att kräva att du byter lösenord eller att tillfälligt stänga av dig från tillgång till Tjänsterna.

För att ingå avtal om Tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälders eller annan förmyndares godkännande.

Behandling av personuppgifter

Bonnier News AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på Bonnier News Integritetscenter.

Prenumerationer och abonnemang

Din prenumeration kan erbjudas i olika abonnemangsformer:

 • Prenumeration som ger tillgång till en eller flera digitala Tjänster och startar från och med att du genomför ett köp.
 • Prenumeration som ger tillgång till leverans av tidningen/magasinet. Din papperstidning levereras som tidigast två arbetsdagar från beställningsdatumet.
 • Prenumeration som ger tillgång till digital Tjänst samt leverans av tidningen/magasinet. Din papperstidning levereras som tidigast två arbetsdagar från beställningsdatumet. Din digitala Tjänst startar omgående såvida du tecknat den själv via ett digitalt beställningsformulär eller enligt muntlig överenskommelse vid köptillfället.

Abonnemangsform “Tillsvidare” innebär att Tjänsten levereras till dess uppsägning sker via “Mitt konto”, “Mina sidor” eller kontakt med vår kundservice t.ex. via telefon.

Abonnemangsform “Tidsbestämd” innebär att Tjänsten levereras under en på förhand överenskommen period. Den överenskomna perioden framgår vid din beställning. Vill du förlänga din prenumeration eller byta till annan prenumerationsform ber vi dig kontakta kundservice eller teckna ett nytt erbjudande innan prenumerationen löper ut. Om du har en prenumeration som innehåller leverans av en papperstidning och du vill fortsätta få din tidning levererad utan avbrott behöver du meddela kundservice i god tid före den tidsbestämda periodens slut. Information om specifika tidsgränser/deadlines följer av de särskilda prenumerationsvillkoren längst ner på den här sidan.

Vissa prenumerationserbjudanden är uppbyggda så att de avser en initial period, som därefter förlängs per automatik. I dessa fall har den initiala perioden ofta ett förmånligt pris, och för prenumerationen därefter gäller inte någon bindningstid. Villkoren för sådana prenumerationserbjudanden framkommer vid tecknandet av prenumerationen.

Uppsägning

Kundens uppsägning

Uppsägning av en prenumeration kan antingen ske via “Mitt konto”, “Mina sidor” eller genom att kontakta kundservice t.ex. via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter till kundservice finns på respektive tidnings/magasins webbplats.

Utebliven betalning godtas inte som uppsägning. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.

Uppsägning av tidsbestämd prenumeration

Uppsägning av en tidsbestämd prenumeration kan inte ske i förtid. Prenumerationen löper ut automatiskt när den tidsbestämda perioden löper ut, om du inte valt att förlänga prenumerationen.

Om du ändå vill avsluta din prenumeration i förtid, sker ingen återbetalning av redan erlagd prenumerationsavgift (återbetalning kan ske vid dödsfall eller, för papperstidning, vid kundens flytt utanför aktuellt spridningsområde). Beroende på vilken prenumerationsform du har valt kan du i vissa fall vara bunden av en betalningsplan trots att du valt bort tidningen i förtid.

Eventuell återbetalning görs inte för belopp som understiger etthundrafemtio (150) kronor. Återbetalning sker endast till prenumerantens lämnade bankkontouppgifter.

Uppsägning av tillsvidareprenumeration

Uppsägning av en tillsvidareprenumeration ska ske innan innevarande betalningsperiod löper ut (betalningsperioden är beroende av i vilka intervaller du betalar för din Tjänst, exempelvis månatligen, kvartalsvis, årsvis). För dagstidning gäller uppsägning två till sju (2-7) dagar före betalningsperiodens slut. För magasin kan andra uppsägningstider gälla. Specifikt vilken uppsägningstid du ska beakta framgår av de särskilda prenumerationsvillkoren/rutinerna för varje tidning och magasin.

Om du har valt att betala med autogiro behöver du meddela din uppsägning av en tillsvidareprenumeration till oss minst tre veckor före nästa planerade transaktion. Normalt sett dras autogiro mot slutet av varje månad.

Bonnier News uppsägning

Bonnier News har rätt att säga upp din prenumeration med 30 dagars varsel. Eventuell prenumerationsavgift som betalats i förskott för Tjänsterna kommer då att återbetalas till dig. Bonnier News har vidare rätt att omedelbart och utan föregående meddelande säga upp eller stänga av din tillgång till Tjänsterna om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor.

Ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration som privatperson så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen, eller vid digital prenumeration inom 14 dagar från din beställning. Du kan utnyttja din ångerrätt genom att kontakta vår kundservice t.ex. via mejl eller telefon. Mer information gällande distansavtal och ångerrätt finns även att läsa på Konsumentverkets hemsida. Där finns även en ångerblankett.

Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt. Bonnier News förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du har använt Tjänsten.

Vid löpande avtal om exempelvis streamingtjänster, där utbudet kan variera över tid, kan ångerrätten i vissa fall tillämpas. Att utnyttja ångerrätten vid sådana abonnemang innebär dock inte att du har rätt att ta del av tjänsten gratis under ångerfristen. Här finns alltså en skyldighet att betala ersättning för den del av tjänsten som du använt innan ångerrätten utnyttjas.

Prenumerationsavgift och betalning

Aktuella priser för respektive Tjänst framgår vid din beställning av en specifik Tjänst. Priser och avgifter anges inklusive moms. Notera att vissa rabatterade priser kan automatiskt övergå till ordinarie priser efter den period med rabatterat pris som anges vid beställningen. I övrigt har Bonnier News rätt att ändra prenumerationsavgiften genom att meddela det i skälig tid innan ändringen träder i kraft.

Betalning av Tjänsterna avseende dagstidning ska som regel göras i förskott. För magasin tillämpas både förskotts- och efterskottsbetalning. Det framgår närmare av de särskilda prenumerationsvillkoren om för- eller efterskottsbetalning tillämpas. Du kan välja betalningssätt, exempelvis betalning via Klarna, med faktura, kortbetalning eller autogiro. I vissa fall krävs emellertid att betalning sker på särskilt angivet sätt. Betalning ska ske inom den tid och i övrigt enligt villkoren som gäller för ditt valda betalsätt, vilket framgår vid din beställning.

Vid betalning med pappersfaktura debiteras en fakturaavgift om max 50 kronor.

Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras i regel runt den 27:e varje månad, alternativt nästkommande vardag. För vissa tidningar (exempelvis Dagens Nyheter) kan datum för autogirodebitering variera och är beroende av när prenumerationen tecknades. Debiteringsdatum kan likaså variera i de fall autogiro tillämpas för kvartal eller årsbetalning. Blankett för kontouppgifter samt godkännande av villkoren, inklusive att Bonnier News är berättigat att varje månad/kvartal/år debitera avgiften, erhålls vid beställning av betalning med autogiro. Anmälan om autogiro kan antingen göras via pappersblankett eller digitalt via Kundservice. Anmälan kan även göras via din internetbank. Om inte autogiromedgivandet kommit Bonnier News tillhanda innan prenumerationens start, eller inom annan tidsgräns som följer vid tecknande av autogiro eller av beställningen erhåller du en faktura med avtalade betalningsvillkor samt fakturaavgift.

Vid utebliven betalning har Bonnier News rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen och begära ersättning för eventuella påminnelser och kostnader i samband med inkasso. En ny prenumeration får inte tecknas förrän tidigare skuld är registrerad som betald. För det fall betalning sker via betaltjänstlösningar som tillhandahålls av tredje part, t.ex. Klarna, gäller sådan betaltjänstleverantörs särskilda villkor i tillägg till dessa villkor. Detta framgår i sådana fall i samband med ditt köp.

Särskilt om digital tjänst

Vårt mål är att Tjänsterna alltid ska fungera tillfredsställande och vi kommer att göra vårt bästa för att de ska fungera på ett bra sätt för dig som användare. Vi garanterar dock inte att din tillgång till Tjänsterna kommer att vara fri från fel eller avbrott. De digitala Tjänsterna är anpassade för nyare versioner av webbläsare och operativsystem. Vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner av sådana program. Observera att javascript och kakor måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av Tjänsterna, läs mer om vår kakanvändning på Bonnier News Integritetscenter.

Särskilt om papperstidning/magasin

Distribution av papperstidning och magasin kan ske antingen via bud eller postdistribution. För varje tryckt tidning/magasin finns ett ordinarie spridningsområde. Dessa kan i sin tur styra rutiner för utbärning via post. Fullständiga rutiner för distribution av papperstidningar finns i de särskilda prenumerationsvillkoren.

Vid distribution via bud levereras tidningen antingen till en av Postnord anvisad brevlåda, samlingslåda/samlingsplats för brevlådor eller till en av fastighetsägaren uppsatt tidningshållare/brevlåda.

Vid postdistribution levereras tidningen antingen på utgivningsdagen, eller en till två vardagar efter utgivningsdagen och följer i övrigt postens distribution.

Vi reserverar oss för att leverans av tidningen/magasinet kan komma att ske med andra intervaller än vad som anges ovan eller vad som följer av de särskilda prenumerationsvillkoren, exempelvis till följd av ändrade förhållanden hos de utbärningsbolag vi anlitar. Tidningens/magasinets spridningsområde och/eller distributionssättet av din tidning kan även komma att ändras. Du kommer att meddelas vid sådan eventuell förändring.

En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen/magasinet till dig är att du har uppgett en korrekt leveransadress till oss och att din brevlåda är märkt korrekt. Om du bor i lägenhet behöver din brevlåda eller tidningshållare vara märkt med efternamn. Om du bor i hus behöver brevlådan, förutom med efternamn, även vara märkt med adress och eventuellt stoppställe.

Det är viktigt att du uppdaterar din adress hos oss om denna ändras, exempelvis permanent adressändring i samband med flytt.

Vid utebliven leverans av tidning/magasin måste du som kund reklamera snarast, vanligtvis inom fem till sju dagar för att ha rätt till ersättning, det gör du enklast via “Mitt konto”, “Mina sidor” eller genom att kontakta kundservice t.ex. via mejl eller telefon. Närmare vilken tid du måste iaktta framgår av de särskilda villkor som gäller för den tidning/magasin du har valt. Du erbjuds kompensation genom att vi, beroende på ditt betalsätt, förlänger din prenumeration med motsvarande antal dagar alternativt drar av kostnaden i kommande autogirodragning. Vänligen notera att kompensation inte erbjuds vid utebliven leverans till följd av en Force Majeure-omständighet enligt nedan. Du har inte rätt till någon ersättning utöver vad som anges ovan.

Leverans till utlandet

Leverans till utlandet är i regel inte möjligt för dagstidningar. Beträffande magasin kontakta Kundservice för att efterhöra om det magasin du prenumererar på kan skickas till utlandet. Detta kan också framgå av de särskilda prenumerationsvillkoren.

Vid leverans till utlandsadress tillkommer ett portotillägg och tidningen/magasinet levereras med ordinarie postgång. Bonnier News reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet. Beställning av utlandsprenumeration görs skriftligen till den mailadress som anvisas av Kundservice.

Adressändring och uppehåll

Du anmäler permanenta adressändringar, tillfälliga adressändringar och uppehåll själv via “Mitt konto”/”Mina sidor” eller genom att kontakta kundservice. Det framgår av varje tidnings/magasins särskilda villkor vilken tid du bör iaktta för att din anmälan ska få önskad effekt. Notera dock att, såvida annat inte uttryckligen följer av särskilda villkor, är fyra (4) dagar en minimitid avseende längden av uppehållet eller adressändringen.

Tillfälliga adressändringar och uppehåll är dock inte möjligt för alla tidningar/magasin. Se de särskilda prenumerationsvillkoren eller kontakta Kundservice för att efterhöra om tillfällig adressändring är möjlig för den tidning/magasin du prenumererar på.

Särskilt om köp via Apple App Store & Google Play eller motsvarande

Om du gör ditt köp av prenumeration/abonnemang genom Apple App Store ingår du ett avtal med Apple och vi hänvisar till deras villkor för köp.

Om du gör ditt köp av Premium genom Google Play ingår du ett avtal med Google och vi hänvisar till deras villkor för köp.

Notera att delar av dessa Villkor således inte tillämpas om köp gjorts enligt ovan.

Särskilt för företagskunder

För det fall du tecknar en företagsprenumeration ingår konton och tjänster enligt särskild överenskommelse vid tecknande av prenumeration. Företagskunder har inte rätt till rabatt på privatannonser samt i vissa fall inte rätt att ta del av erbjudanden i kundklubbar ämnade för konsumenter. Närmare om kontovillkor och tjänster för företagskunder följer av särskilda villkor.

Användning av Tjänsterna

Användning av Tjänsterna får endast ske för privat icke-kommersiellt bruk och i enlighet med svensk lag. Du får inte använda Tjänsterna på ett sådant sätt att Bonnier News eller tidningen/magasinet drabbas av olägenhet eller skada.

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till artiklar, bilder, webbplatser och annan information som du får tillgång till genom Tjänsterna innehas av Bonnier News, aktuell tidning/magasin eller dess licensgivare. Att du skapar ett konto och använder Tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i Tjänsten och ej heller att använda tidningen/magasinet och/eller Bonnier News varumärken och kännetecken.

Force Majeure

Bonnier News och tidningsbolag är befriade från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, myndighets påbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, extrema väderförhållanden (SMHI:s varningsnivåer orange och röd), eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Meddelanden

Bonnier News kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till Tjänsten.

Som en del av din prenumeration – oavsett vilken prenumerationsform du har valt, alternativt om du registrerat ett konto – kan vi komma att skicka dig nyhetsbrev, redaktionella notiser, erbjudanden från Bonnier News olika varumärken och/eller samarbetspartners samt direktmarknadsföring och andra liknande digitala utskick till den e-postadress eller mobil som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som vi bestämmer vid var tid. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla genom att använda länken för avanmälan längst ned i meddelandet.

Villkorsändring

Bonnier News har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på tidningens/magasinets webbplats eller kommunicerats på annat sätt. I den mån vi gör väsentliga förändringar i Villkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Vi utvecklar kontinuerligt Tjänsterna vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner i dem. Om den beställda Tjänsten utgår eller utgivningsfrekvensen ändras kommer vi att erbjuda dig en jämförbar tjänst.

Ansvarsbegränsning

Bonnier News och tidningsbolaget ansvarar inte för att det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsterna är korrekt eller fullständigt och inte heller för eventuella fel eller avbrott i Tjänsterna. Eventuell skada eller förlust som uppkommer till följd av felaktigheter i innehåll eller till följd av fel eller avbrott i Tjänsterna ersätts inte, om inte annat uttryckligen framgår i dessa Villkor.

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Bonnier News och tidningsbolaget ansvarar vidare inte för brottsliga gärningar som begås med användning av Tjänsterna, till exempel hot eller förtal, obsceniteter, störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida vid nyttjandet av Tjänsterna.

Överlåtelse

Dessa Villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Bonnier News har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan part.

Gällande lag och tvistlösning

Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol. Vid klagomål kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice. Du hittar kontaktuppgifter till oss på respektive tidnings/magasins webbplats.

Särskilda prenumerationsvillkor

Dessa särskilda villkor gäller vid sidan av Bonnier News Prenumerationsvillkor. Villkoren gäller när du tar del av tidningen/magasinet eller därmed relaterad tjänst, antingen i pappersform, via dess webbplats eller genom digital applikation (“Tjänsterna” eller “Tjänst”). Till “Tjänst” räknas även paket av olika tjänster (“Paketerbjudanden”). Ett Paketerbjudande är en prenumerationstjänst som ger dig tillgång till ett antal olika tjänster inom eller utanför Bonnier News. Vilka tjänster som ingår i Paketerbjudandet samt i förekommande fall särskilda villkor för dessa framgår när du köper ett paketerbjudande.

Dessa särskilda villkor reglerar följande områden:

 • Uppsägningstider – uppsägning av tillsvidareprenumeration
 • Betalningsrutiner – för- eller efterskottsbetalning
 • Distributionsrutiner för papperstidningar/magasin, utebliven leverans
 • Permanent och tillfällig adressändring samt uppehåll
 • Leverans till utlandet
 • Företagsprenumerationer
 • Premier

Vid motstridiga bestämmelser i de allmänna villkoren och dessa särskilda villkor, ska bestämmelserna i dessa särskilda villkor äga företräde.

Gota Media AB

Uppsägningstider – uppsägning av tillsvidareprenumeration

Uppsägning görs genom att kontakta Gota Medias kundcenter eller via ”Mina sidor”. När Gota Media mottar meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din tjänst upphör. Tiden för avtalets upphörande påverkas av betalningsform och prenumerationsform.

Tillsvidareprenumeration anses förnyad om uppsägning inte sker senast tio dagar före ny avtalsperiod.

Förlängning av tidsbestämd prenumeration

Om du har en prenumeration som innehåller leverans av en papperstidning och du vill fortsätta få din tidning levererad utan avbrott behöver du meddela kundcenter senast en vecka före den tidsbestämda periodens slut.

Betalningsrutiner – förskottsbetalning

Betalning av Tjänsterna ska göras i förskott. Vid betalning med pappersfaktura debiteras en fakturaavgift om 50 kronor.

Utebliven leverans av tidning

Vid utebliven leverans av papperstidningen måste du som kund reklamera inom sju (7) dagar för att ha rätt till ersättning, det gör du enklast på saknartidning.se

Permanent och tillfällig adressändring samt uppehåll

En tillfällig adressändring måste vara minst två dagar lång och ska begäras minst två helgfria vardagar innan. Tillfälligt uppehåll kan endast göras i abonnemang/prenumeration som innehåller papperstidning och medges inte på Tjänster med enbart digitalt innehåll.

Uppehållet behöver vara minst fyra dagar och högst 90 dagar långt.

Vid uppehåll förlängs Tjänsten med det antal dagar som överstiger de trettio första dagarna av ditt uppehåll. Förlängningen läggs på efter slutet av innevarande abonnemang/prenumerationsperiod. Om du har valt uppehåll för endast papperstidningen så kompenseras inte din prenumeration.

Undantag från ovan gäller vid uppehåll (gäller endast prenumeration innehållande en papperstidning) på prenumeration med kortare löptid än sex månader och till annat pris än ordinarie. För sådan prenumeration utgår inget tillgodoräknande av tiden för uppehållet, d v s någon förlängning av Tjänsten sker inte.

Leverans till utlandet

Vi levererar inte våra papperstidningar till adresser utanför Sverige.

Digitala företagsprenumerationer

Vi erbjuder digitala företagsprenumerationer, i denna abonnemangsform ingår ej delning av konton. En digital företagsprenumeration avser ett konto och ett inlogg.

Familjedelning – Delning av konton

Vid prenumeration på Tjänster där familjedelning ingår kan upp till tre familjemedlemmar ges möjlighet till inloggning till det digitala innehållet. Den som står för prenumerationen har huvudkontot i familjen. Familjemedlemmars underkonton styrs av huvudkontot. Om huvudkontot avslutas eller ändras sker detsamma även för underkonton. Som familjemedlemmar räknas personer som ingår i huvudägarens hushåll och som är folkbokförda på samma adress.

Övriga abonnemangsformer

Utöver de abonnemangsformer som specificeras i Villkoren eller i dessa särskilda villkor finns för Gota Media även en särskild prenumerationsform som ger tillgång till samtliga Gota Medias digitala tjänster samt hyra av iPad (“iPad-prenumeration”). iPad-prenumeration kan inte nytecknas utan gäller endast befintliga prenumerationer.

iPad-prenumeration omfattas av Villkoren tillsammans med specifika villkor för den hyrda enheten. Dessa villkor (Villkor för hyra av iPad) finns som bilaga till köpeavtalet.