Villkor

Allmänt

Prenumerationsvillkor gällande Gota Medias tidningar, kallas nedan ”Tidningen”.

Genom att du tecknar en prenumeration av tidningen och därmed betalar och tar emot tidningen accepterar du Tidningens och Gota Media ABs (kallas nedan ”GM”) vid var tid gällande allmänna och särskilda villkor för tidningen och därtill hörande användarkonto. I och med att du accepterar de villkoren uppstår ett bindande avtal mellan dig och GM/tidningen.
För att kunna teckna en prenumeration måste du vara 18 år och myndig. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom ditt tecknande av en prenumeration intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.
Köper du någon av GMs produkter via tredje part (exempelvis Apple eller Google) ingår du ett avtal med tredje part och vi hänvisar dig till deras villkor för köp. GM kommer således inte att kunna ge dig någon kundservice när det gäller köp via tredje part.

Din prenumeration omfattar förutom hemburen papperstidningen även material som finns ibladat eller levereras tillsammans med tidningen, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation mm. Genom att teckna en prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ibladat/bifogat material. Enskilda undantag kan inte göras gällande ibladat material.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser.

Avtalstid

Beroende på vilket betalningssätt du har valt samt val av prenumerationsform kommer avtalstiden att variera. Se vidare under ”Tillsvidareprenumeration” och ”Tidsbestämd prenumeration”.

Tillsvidareprenumeration

Tillsvidareprenumeration gäller tillsvidare och innebär att tidningen levereras tills uppsägning av prenumerationen sker genom att du kontaktar vårt Kundcenter innan ny avtalsperiod påbörjats.
Om du har tecknat en prenumeration som betalas via faktura anses prenumerationen förnyad om uppsägning inte sker senast tre (3) veckor före ny avtalsperiod.
Om du tecknat en månadsvis löpande prenumeration som betalas med bank- eller kreditkort är avtalstiden 30 dagar med början den dag du genomför köpet. Prenumerationen anses förnyad om uppsägning inte sker senast sju (7) dagar före ny avtalsperiod.
Om du tecknat en månadsvis löpande prenumeration med betalning via autogiro är avtalstiden 30 dagar plus innevarande dagar i månad med början den dag du genomför köpet. Prenumeration anses förnyad om uppsägning inte sker senast tio (10) dagar före ny avtalsperiod.

OBS! Utebliven prenumerationsbetalning gäller inte som uppsägning av prenumerationen och GM äger rätten att stoppa prenumerationen vid utebliven betalning.

Tidsbestämd prenumeration

En tidsbestämd prenumeration innebär att tidningen levereras under en bestämd period som är angiven på prenumerationsfakturan. För att förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration kontaktar du Kundcenter. För att få tidningen utan avbrott efter den avtalade perioden måste du kontakta Kundcenter tre (3) dagar i förväg för att avtalet inte ska upphöra vid den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut.

Betalning

Prenumerationen betalas alltid i förskott. Du kan betala med faktura, kreditkort eller autogiro. Vid betalning med faktura tillkommer en fakturaavgift om 30 SEK. Du kan alltid välja att betala genom e-faktura eller autogiro (endast för privatpersoner).
Vid betalning efter sista betalningsdag tillkommer en påminnelseavgift om 60 SEK. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

För autogiro sänder vi dig ett medgivande som vi behöver få tillbaka påskrivet vilket berättigar oss att dra pengar från ditt konto. Om vi inte får in ditt medgivande i tid kan vi inte starta autogirodragningen och då går prenumerationen över till ordinarie pris på faktura.

Betalning med kort

Vi använder oss av PayEx för säkra betalningar. Mer information om PayEx, finns på www.payex.se. De uppgifter som du lämnar på vår hemsida om exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till PayEx. PayEx har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

Priser

Information om priser för GMs tjänster och prenumerationer finns på respektive tidnings hemsida. Alla priser som anges på tidningens hemsida anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Momsen är för närvarande 6 % för tidningar (hemburen) samt 25 % för digitala tidningar. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt. För ytterligare information kontakta Kundcenter.

Leverans av papperstidningen

Vår strävan är att distribuera tidningen till dig regelbundet utan störningar. En absolut leveransgaranti kan dock inte lämnas. Respektive tidnings ekonomiska ansvar för eventuella uteblivna exemplar begränsas till prenumerationspriset för dessa. Vilket innebär att prenumerationen förlängs med motsvarande antal utgivningsdagar alternativt reduceras priset beroende på betalsätt. På ett fåtal orter postdistribueras papperstidningen en eller flera gånger i veckan.

Vid utebliven eller försenad tidning skall reklamationer ske via www.utebliventidning.se.

Leverans och tillgänglighet E-tidningen

Vårt mål är att E-tidningen alltid ska fungera tillfredställande. Skulle det inträffa att E-tidningen inte finns tillgänglig för nedladdning eller om du upplever tekniska problem med att ladda ner E-tidningen ber vi dig att kontakta vårt Kundcenter.

Systemkrav

För att kunna nyttja E-tidningen via din dator krävs att du har Adobe Flash installerat på din dator.

Bekräftelse på genomfört köp

Efter att du har gjort beställningen via bank- eller kreditkort kommer en bekräftelse/kvitto att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett och/eller via användarkonto (se nedan). I bekräftelsen/kvittot framgår vad du har köpt och från och med vilken dag din prenumeration börjar gälla. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen/kvittot och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta Kundcenter.

Användarkonto

För att få tillgång till tidningens digitala kanaler måste du skapa ett användarkonto. Genom att skapa ett konto hos tidningen äger du rätt att använda detta för privat, icke-kommersiellt bruk. Vid misstanke om missbruk äger tidningen rätt att stänga av kontot. Innehavaren av kontot ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och uppdateras vid behov. Du uppmanas att förvara dina användaruppgifter säkert och oåtkomliga för andra personer. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter skall du snarast underrätta tidningen om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Via användarkontot kan du hantera dina tjänster och du kommer även få meddelanden från tidningen, erbjudanden och annan information.

Förmånskort och andra erbjudanden

När du som privatperson har betalat för en prenumeration ingår ett förmånskort i din prenumeration. Du får ditt förmånskort genom ett SMS till din mobiltelefon efter att du har aktiverat förmånskortet under ditt användarkonto. Om du vill ha ett plastkort utöver ditt mobila förmånskort, kontakta Kundcenter. Vid prenumeration på det Digitala paketet erhålls förmånskortet endast via din mobil. Erbjudanden kommer att annonseras via tidningens hemsida, papperstidningen, e-tidningen, ditt användarkonto, din e-postadress eller som SMS. Som prenumerant har du även tillgång till andra erbjudanden vid sidan av förmånskortet.

Delning av digitala konton

Prenumeranter på tidningen kan ge upp till tre familjemedlemmar inloggning till det digitala materialet. Den som står för prenumerationen har huvudkontot i familjen. Familjemedlemmars underkonton styrs av huvudkontot. Om huvudkontot avslutas eller ändras sker detsamma även för underkonton. Som familjemedlemmar räknas personer som ingår i huvudägarens hushåll och som är skrivna på samma adress.

Missbruk av familjekonton kan innebära avstängning från tjänsten. Tidningen har rätt att via folkbokföringen kontrollera relationen mellan huvud- och underkonton. Tidningen har rätt att avsluta ett konto med omedelbar verkan om kontoinloggningen missköts

Adressändring

Vill du göra en adressändring på din prenumeration kan du enkelt göra detta på vår hemsida eller kontakta Kundcenter. En tillfällig adressändring kan göras i minst fem (5) dagar. Leverans utanför tidningens spridningsområde inom Sveriges gränser, sker med Posten vilket innebär att tidningen levereras tidigast dagen efter utgivningsdagen. För adressändringar utanför Sverige tillkommer portokostnader.

Uppehåll

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll på din prenumeration kan du enkelt göra detta på vår hemsida eller kontakta Kundcenter. Uppehåll är en tjänst som vi erbjuder under en kortare period, dock minst fem (5) dagar och som längst tre (3) månader. Har du ett uppehåll på 14 dagar eller kortare kompenseras inte din prenumeration, d v s denna tid avräknas inte från prenumerationsperioden men du kommer fortfarande ha tillgång till din digitala utgåva. Har du ett uppehåll på 15 dagar eller längre kompenseras din prenumeration med de dagar som överstiger de 14 första, dock inte om du väljer att fortsätta ha tillgång till den digitala utgåvan.
Till exempel: har du ett uppehåll på 16 dagar kompenseras din prenumeration med två dagar.

Det är inte möjligt att göra uppehåll i prenumerationer med rabatterat pris och det är inte möjligt att göra uppehåll i din prenumeration på E-tidningen/digitala produkter.

Uppsägning

Uppsägning görs genom att kontakta Kundcenter. När tidningen mottar meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din prenumeration upphör. Tiden för avtalets upphörande påverkas av betalningsform och prenumerationsform.
Någon återbetalning sker inte vid uppsägning. Återbetalning på resterande belopp sker endast vid dödsfall. Belopp under 100 kronor återbetalas dock inte.

Villkorsändring

Tidningen har rätt att ensidigt ändra dessa prenumerationsvillkor. Eventuella villkorsändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor och priser meddelats dig genom att de hålls tillgängliga på tidningens hemsida och publiceras i papperstidningen eller på annat sätt tydliggörs.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag då första tidningen har levererats, gäller hemburen tidning. När det gäller digital prenumeration gäller ångerrätten från den dag då köpet/avtalet genomfördes. För att nyttja ångerrätten ber vi dig kontakta Kundcenter eller använda dig av det standardformulär som finns att tillgå på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning av det belopp som du betalat kommer att göras inom 14 dagar och kommer ske med samma betalningssätt som du använde vid din beställning.

Rättigheter som konsument

Du som konsument har bland annat rättigheter i enlighet med ”Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Samtycke till användning av dina personuppgifter och digitala adresser för marknadsföring

När du tecknar en prenumeration hos tidningen samtycker du till att de personuppgifter du lämnar, inklusive e-postadress, telefonnummer för samtal och sms-meddelanden och ev. andra digitala adresser, får lagras och användas för nyhetsbrev, erbjudanden, inbjudningar och tävlingar och annan marknadsföring, samt för statistik och analys av GM. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det och upphör alltså inte vid upphörandet av kontot/prenumerationen. Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden kan komma att användas av oss eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål och även för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen kontakta Kundcenter eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig. För ytterligare information om behandling av dina personuppgifter, se nedan under Personuppgifter.

Personuppgifter (PuL)

GM äger ett gemensamt register över koncernens kunder. Registret innehåller namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter om dina produkter. Dina personuppgifter behandlas och sparas av GM för att vi ska kunna fullgöra avtal och ge dig relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners. Exempelvis använder vi oss av ditt personnummer för att hålla oss uppdaterade gällande dina kontaktuppgifter via statens personadressregister SPAR och andra källor.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra erbjudanden, till exempel genom vårt förmånskort eller genom att använda någon annan av de tjänster på internet som vi erbjuder – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners.

Vi behandlar och sparar dina personuppgifter under den tid du har en pågående prenumeration och för en tid därefter då du kan utnyttja våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du även till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan.

Du har rätt att ta del av, rätta och komplettera de personuppgifter vi har om dig och hur de används. En begäran om detta sänds skriftligen till: Gota Media AB, PuL, Box 850, 391 28 Kalmar. Du har också alltid rätt att skriftligen återkalla lämnade samtycken.

Om cookies

När du besöker vår sajt använder vi cookies i vissa fall, till exempel vid inloggning, röstning och vid visandet av annonser. I nämnda fall använder vi cookies för att du ska slippa logga in flera gånger, eller att du bara ska se en viss annons en gång.

Cookies är en datafil som lagras på din dator och kan läsas av din webbläsare. Filen påverkar inte din datorutrustning, utan är ett sätt för oss att kunna hjälpa dig till enklare besök på vår webbplats. Om du inte vill att vi sätter cookies i din webbläsare kan du på ett enkelt sätt välja bort denna möjlighet. Om du väljer bort möjligheten för oss att sätta cookies kommer vissa av de tjänster vi har på vår webbplats inte vara tillgängliga för dig.

I syfte att kartlägga användandet av så kallade adblockers använder vi verktyg för detta. För detta ändamål sparas ingen data i din enhet eller i din webbläsare. Inte heller kopplar vi samman användandet av adblockers med din inloggning eller annan personlig information.